Miscellaneous – Other

PRACOWNIA IZOTOPOWA KLASY Z (pomieszczenie nr 243) – PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Dla potrzeb Departamentu Aparatury i Technik Jądrowych (DTJ) na pierwszym piętrze budynku nr 7 przy ul. A. Sołtana 7 w laboratorium nr 243, na potrzeby projektu JET 4, utworzono Pracownię izotopową klasy Z, w której przewiduje się stosowanie w celach badawczych niżej wymienionych zamkniętych źródeł promieniotwórczych: 55Fe; 57Co; 93 Mo; 109Cd; 133Ba; 137Cs; 145Pm; 241Am; 51Cr; 22Na; 207Bi; 137Cs; 54Mn; 207Bi; 60Co; 22Na; 60Co i 152Eu oraz źródeł neutronowych: PuBe; AmBe i Cf.

W laboratorium będą stosowanie źródła gamma o aktywnościach nie przekraczających 1 GBq oraz źródła neutronowe, których strumień nie przekroczy 106 n/s.

Obowiązujące w Pracowni instrukcje i inne dokumenty ustanawiające procedury wymagane przepisami w zakresie ochrony radiologicznej to:

 • Regulamin pracy
 • Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego
 • Instrukcje
  • Instrukcja pracy ze źródłami promieniotwórczymi
  • Instrukcja technologiczna urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące
 • Ewidencje

 

ISOTOPE LABORATORY Z CLASS – THE RULES OF SAFETY AND RADIOLOGICAL PROTECTION

For the needs of Nuclear Techniques & Equipment Department (DTJ) and JET4 Project the Isotope Laboratory Z class (on the first floor of the building No. 7, A. Soltan 7 Street, room 243) was created. In the laboratory the following sealed radioactive sources will be used: 55Fe; 57Co; 93 Mo; 109Cd; 133Ba; 137Cs; 145Pm; 241Am; 51Cr; 22Na; 207Bi; 137Cs; 54Mn; 207Bi; 60Co; 22Na; 60Co i 152Eu and neutron sources: PuBe; AmBe i Cf.

The activity of the sealed radioactive sources will not exceed 1GBq and the stream of neutron sources will be below 106 n/s.

Necessary documents used in the Laboratory:

 • Workplace regulations
 • Site emergency management plan
 • Instructions
  • Instructions forworkwith radioactive sources
  • Technological instructions ofneutron generator
 • Records